Medezeggenschapsraad

Zoals elke school in Nederland beschikt ook onze school over een medezeggenschapsraad (MR). Een door de minister verplicht gesteld orgaan, waarin ouders en personeel inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de school.

Wat doet de MR? Het doel van de MR is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school. Meedenken, meepraten, meebeslissen, adviseren en initiatieven nemen over allerlei onderwerpen.  Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld. In de bijeenkomsten van de MR worden zaken besproken die spelen in de school of in de toekomst gaan spelen. Als voorbeeld valt te denken aan veiligheid, ouderbijdrage en ouderparticipatie. Plannen van het schoolbestuur worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren worden kenbaar gemaakt.  Hetzelfde geldt ten aanzien van directiebesluiten, beleidslijnen e.d. De MR vergadert een aantal keer per jaar en de bijeenkomsten zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Inbreng van onderwerpen door ouders is mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld.

Wat doet de MR niet? De MR kan en mag zich niet bezig houden met problemen van individuele leerlingen of ouders. Hiervoor zult u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht of directie  moeten wenden. Ook zal de MR zich niet bezighouden met lesinhoudelijke zaken. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR.

Emailadres MR

Leden van de MR zijn:

De MR zal in het schooljaar 2024-2025  herkozen worden

De huidige leden van de MR zijn:

Oudergeleden:

  • Joyce van Thiel (voorzitter)
  • Hein Hendrikx
  • Erik Jansen

Teamgeleden:

  • Kristel Pennings
  • Marike Verstegen 
  • Joyce van Leeuwen

Voor de afdeling van de nieuwkomers wordt er in het schooljaar 2024-2025 een eigen MR opgezet. Marike zal hierin een rol vervullen om ouders van het AZC te informeren en te betrekken.